^Povratak

O nama

OSNOVNI PODACI


safascikleBNaziv preduzeća je: Javno preduzeće za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve «Direkcija za izgradnju» sa sedištem u Apatinu (skraćeno JP«Direkcija za izgradnju» Apatin).

Sedište JP«Direkcije za izgradnju» Apatin je u Apatinu, ulica Srpskih vladara br. 10 (u dvorištu).
Osnivač Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve «Direkcija za izgradnju» sa sedištem u Apatinu je Skupština opštine Apatin.
JP «Direkcija za izgradnju» Apatin ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve «Direkcija za izgradnju» i Statutom.
Sredstva kojima raspolaže JP «Direkcija za izgradnju» Apatin su u državnoj svojini.
«Direkcija za izgradnju» Apatin za svoje obaveze u okviru poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom.

 

DELATNOST

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 71.11 – arhitektonska delatnost

U oblasti stambene delatnosti
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta 43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.39 Ostali Završni radovi
43.91 Krovni radovi
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Delatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
U oblasti građevinskog zemljišta
42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata
42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Delatnost agencija za nekretnine
U oblasti urbanističke delatnosti
71.11 Arhitektonska delatnost
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
U oblasti putne privrede
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cevovoda
42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
U oblasti zajedničke komunalne potrošnje
43.21 Postavljanje električnih instalacija
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
U oblasti računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

 

Upravljanje u Javnom preduzeću je organizovano kao jednodomno.

Organi preduzeća su:
1) Nadzorni odbor

  • Nedeljko Došen, dipl.inž.el., predsednik
  • Nikola Marčeta, dipl.ek, član
  • Marina Šakić, dipl.ek, član

2) direktor“

  • Milan Pavković, dipl.ekonomista

 

KADROVI

 

Tabela zaposlenih po delatnosti

 

Redni broj  Služba  Broj zaposlenih
1. Direktor 1
2. Tehničke služba 6
3. Služba finansijsko-računovodstvenih poslova 4
4. Opšta i pravna službe 4
Ukupno: 15

 

Tabela zaposlenih po radnom mestu

 

Prezime i ime Zaposleni na neodređeno vreme
Pavković Milan, dipl.ekonomista Direktor
Šakić Marina , dipl.ekonomista Rukovodilac finansijsko-računovodstvene službe
Desnica Biljana, dipl.pravnik Rukovodilac pravne i opšte službe
Popović Dragan, dipl.inž.saobraćaja Rukovodilac tehničke službe i samostalni stručni saradnik za saobraćaj
Radmanović Snežana, dipl.inž.arh. Samostalni stručni saradnik za urbanizam
Stanković Vesna, dipl.inž.građ. Samostalni stručni saradnik za građevinarstvo
Cvjetićanin Jugoslava, master pej.arh. Samostalni stručni saradnik za pejzažnu arhitekturu
Lukić Saša, dipl.inž.el.  Samostalni stručni saradnik za elektroenergetiku
Brkljač Milan, ekonomista Referent za plan, analizu i investicije
Drča Veselin, građ.teh. Viši referent za građevinsko zemljište i komunalne poslove
Dubaić Ljiljana  Glavni konter- knjigovođa
Petrović Tatjana  Obračunski radnik blagajnik
Senjak Aleksandra  Kurir- dostavljač 
Kovačević Snežana Administrativni radnik
Gagović Sanela Spremačica
Prezime i ime Zaposleni na određeno vreme
Jovanović Olivera, dipl.inž.arh. Samostalni stručni saradnik za urbanizam

 

Informator o radu

Copyright © 2013. JP Direkcija za izgradnju Apatin Rights Reserved.


Facebook # #